VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم باغبانی

بسمه تعالی

اطلاعیه ترویجی

عنوان : راههای حفاظتی در برابر سرمازدگی کشاورزان و باغداران محترم :

هنگامی که دمای هوا از صفر درجه پایین تر رود ، گیاهان حساس آسیب می بینند و میزان تولید آنها شدیدا تحت تاثیر قرار می گیرد . بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد خسارت باغات و مزارع توصیه های فنی و کاربردی زیر اعلام می گردد:

1- انتخاب گیاهان دیر گل ده و متحمل به سرما

2- استفاده از موانع منحرف کننده جریان هوا در اطراف مناطق کشاورزی مانند : درختان ، حصارها ، پشته های خاک و ...

3- خودداری از دادن کود ازته در اواخر تابستان و اوایل پاییز (قبل از وقوع دوره سرما و یخبندان) به موجب جلوگیری از تحریک رشد و افزایش حساسیت به سرما

4- خودداری از هرس سنگین در اواخر تابستان و اوایل پاییز به دلیل افزایش حساسیت به سرما

5- خودداری از انجام هر گونه عملیات خاک ورزی طی دوره های مستعد یخبندان ،بدلیل ایجاد فضاهای هوا در خاک

6- مرطوب کردن خاک های خشک قبل از وقوع یخبندان

7- رنگ کردن تنه و پیچیدن پوششهای متفاوت به تنه درخت

8- استفاده از بخاری های باغی در صورت امکان و نیاز

9- استفاده از آب پاشها و سیستم آبیاری بارانی جهت کمتر کردن سرما در محیط

کلینیک گیاهپزشکی مهندس کلته- رامیان

1- شرايط آب و هوايي 2- انتخاب خاك 3- انتخاب منطقه  (موقعيت منطقه)

 4- انتخاب رقم 5- عوامل اقتصادي

بازدهی وکیفیت انگوربا کاهش آبیاری منظم در ارتباط است که به انرژی زیستی گیاه دلالت دارد. وقتی کمبود اب به گیاه انگور تحمیل می شوددرفتوسنتز وتنفس سلولی تغییراتی مشاهده میشود.هدف این مطالعه ارزیابی تغییرات ایجاد شده  در اثر تنش آبی روی فتوسنتز و تنفس برگهای انگور واریته قرمز  برای بهتر فهمیدن پاسخ های فیزیولوژیکی مرتبط به تحمل خشکی و بهبود کیفیت انگور در شرائط کمبود آب، می باشد.بدین منظور اندازه گیری بازدهی فتوسنتز ، پتانسیل آب برگ ، تبادلات گازی و مصرف اکسیژن انجام گردید.پتانسیل آب برگ ، فتوسنتز ، انتقال روزنه ای ، تعرق و غلظت داخلی کربن تحت استرس خشکی کاهش پیدا کرد. این حاکی ازآن است که انگور قرمز در شرائط تنش  درای بازده کاربرد اب بالاتر و ظرفیت کربوکسیلی پایین تری می باشد.به عبارت دیگر میزان تنفس سلولی پس از گذشت 12روز از محدودیت ابیاری بعلت افزایش مصرف اکسیژن، بیش از 70درصد میزان برآوردی ، افزایش یافت.این تاثیر با4برابر شدن فعالیت انزیمهای میتوکندریalternative oxidase(AOX) درارتباط است.  ترجمه : حسين ساراني