VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم باغبانی

بسمه تعالی

اطلاعیه ترویجی

عنوان : راههای حفاظتی در برابر سرمازدگی کشاورزان و باغداران محترم :

هنگامی که دمای هوا از صفر درجه پایین تر رود ، گیاهان حساس آسیب می بینند و میزان تولید آنها شدیدا تحت تاثیر قرار می گیرد . بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد خسارت باغات و مزارع توصیه های فنی و کاربردی زیر اعلام می گردد:

1- انتخاب گیاهان دیر گل ده و متحمل به سرما

2- استفاده از موانع منحرف کننده جریان هوا در اطراف مناطق کشاورزی مانند : درختان ، حصارها ، پشته های خاک و ...

3- خودداری از دادن کود ازته در اواخر تابستان و اوایل پاییز (قبل از وقوع دوره سرما و یخبندان) به موجب جلوگیری از تحریک رشد و افزایش حساسیت به سرما

4- خودداری از هرس سنگین در اواخر تابستان و اوایل پاییز به دلیل افزایش حساسیت به سرما

5- خودداری از انجام هر گونه عملیات خاک ورزی طی دوره های مستعد یخبندان ،بدلیل ایجاد فضاهای هوا در خاک

6- مرطوب کردن خاک های خشک قبل از وقوع یخبندان

7- رنگ کردن تنه و پیچیدن پوششهای متفاوت به تنه درخت

8- استفاده از بخاری های باغی در صورت امکان و نیاز

9- استفاده از آب پاشها و سیستم آبیاری بارانی جهت کمتر کردن سرما در محیط

کلینیک گیاهپزشکی مهندس کلته- رامیان