VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم باغبانی

بازدهی وکیفیت انگوربا کاهش آبیاری منظم در ارتباط است که به انرژی زیستی گیاه دلالت دارد. وقتی کمبود اب به گیاه انگور تحمیل می شوددرفتوسنتز وتنفس سلولی تغییراتی مشاهده میشود.هدف این مطالعه ارزیابی تغییرات ایجاد شده  در اثر تنش آبی روی فتوسنتز و تنفس برگهای انگور واریته قرمز  برای بهتر فهمیدن پاسخ های فیزیولوژیکی مرتبط به تحمل خشکی و بهبود کیفیت انگور در شرائط کمبود آب، می باشد.بدین منظور اندازه گیری بازدهی فتوسنتز ، پتانسیل آب برگ ، تبادلات گازی و مصرف اکسیژن انجام گردید.پتانسیل آب برگ ، فتوسنتز ، انتقال روزنه ای ، تعرق و غلظت داخلی کربن تحت استرس خشکی کاهش پیدا کرد. این حاکی ازآن است که انگور قرمز در شرائط تنش  درای بازده کاربرد اب بالاتر و ظرفیت کربوکسیلی پایین تری می باشد.به عبارت دیگر میزان تنفس سلولی پس از گذشت 12روز از محدودیت ابیاری بعلت افزایش مصرف اکسیژن، بیش از 70درصد میزان برآوردی ، افزایش یافت.این تاثیر با4برابر شدن فعالیت انزیمهای میتوکندریalternative oxidase(AOX) درارتباط است.  ترجمه : حسين ساراني