VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم آب و خاک

چگونگي تشخيص كمبود عناصرغذايي درگندم:

 رنگ،شكل،رشدونموبرگ وسايراندامهاي گندم درشرايط كمبود عناصرعلايم مخصوص به خودرادارد وعلايم كمبود خودرادرچنداندام گياه ومراحل مختلف رشدونمونشان ميدهند. بنابراين با بررسي مجموعه علائم كمبود عنصرغذايي ميتوان بااطمينان بيشتركمبودعنصرغذايي راتشخيص داد. دراين بررسي كمبود عناصرغذايي روي اندامهاي مختلف گندم ومراحل مختلف رشدونمو آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

پیوست ها:
دانلود این فایل (کمبود غذایی.pdf)کمبود غذایی.pdf[ ]229 Kb