VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم آب و خاک

در اين مطلب سعي شده با سه مقاله اثر رقابت براي آب در رشد و نمو  گياهان زراعي و علف هرز بررسي شود.

ترجمه و تنظيم: حسين ساراني