VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

اسپند با خصوصيات ريشه و...  توانايي هاي ويژه اي براي مقابله با شرائط تنش خشكي دارد كه دراين مقاله به اين ويژگيها پرداخته شده است

مترجم : حسين ساراني

خصوصيات گياه شناسي ، كاشت - داشت و خواص مرزه

پیوست ها:
دانلود این فایل (مرزه اویشن.pdf)مرزه اویشن.pdf[ ]1511 Kb

نقش گياهان در جهت كاهش چربي خون بسيار مؤثر بوده و حتي مي‌توان تا 30% در كاهش كلسترول مؤثر باشند و علاوه بر كاهش دادن چربي تأثير گسترده‌اي بر كاهش دهندگي چربي خون و تأثير گسترده‌اي بر متابوليسم بدن يا متابوليسم داروهاي مصرفي توسط بيماران داشته باشد

 

براي كاهش دادن كلسترول بد خون از روشهاي زير  استفاده نماييد