VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

اسپند با خصوصيات ريشه و...  توانايي هاي ويژه اي براي مقابله با شرائط تنش خشكي دارد كه دراين مقاله به اين ويژگيها پرداخته شده است

مترجم : حسين ساراني