VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

بيماري پوسيدگي طوقه برنج يكي از بيماريهاي مهم بذر زاد برنج ميباشد و با توجه به اينكه  مبارزه با اين بيماري در زمين اصلي مقدور نمي باشد .ضد عفوني بذور از اهميت خاصي برخوردار است .