VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- علف های هرز

بررسي ميزان محدوديت كشت بعدي يولاف در اراضي كه ايمازآپيك استفاده نموده اند يكي از اهداف اين مقاله مي باشد

ترجمه و تنظيم: حسين ساراني

 

در اين مقاله اثر نور قرمز، دما، سرمادهي مرطوب و نيتروژن در شكت خواب بذر سلمه تره بررسي شده است.

ترجمه و تنظيم: حسين ساراني

 

با توجه به اهميت گل جاليز در مزارع آفتابگردان ميزان كارايي تيمار بذر با سموم به عنوان يكي از روشهاي مديريت در اين مقاله بررسي شده است

تهيه و ترجمه: حسين ساراني