VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- علف های هرز

با توجه به اهميت گل جاليز در مزارع آفتابگردان ميزان كارايي تيمار بذر با سموم به عنوان يكي از روشهاي مديريت در اين مقاله بررسي شده است

تهيه و ترجمه: حسين ساراني