VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- علف های هرز

در اين مقاله اثر نور قرمز، دما، سرمادهي مرطوب و نيتروژن در شكت خواب بذر سلمه تره بررسي شده است.

ترجمه و تنظيم: حسين ساراني