VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- علف های هرز

علفهای هرز در درختان جوان وتازه کشت شده برای رطوبت خاک، مواد غذایی، گازکربنیک و احتمالا نور رقابت می نمایند
 Shribbs and Skroch طی تحلیلی درسال 1986 نشان دادند که گیاهان پوششی می توانند از نظر توانایی رقابتی متفاوت باشند.
گیاهان پوششی معمول مثل Orchardgrass (Dactylis glomerata) ، Tall fescue (Festuca arundinacea) و Kentucky bluegrass (Poa pratensis) نسبت به سایر گونه ها توان رقابتی بیشتری نسبت به درختان جوان سیب دارند.
آللوپاتی به اثر زیان آور گیاهان پوششی روی رشد محصولات باغی دلالت دارد. در گیاهان مسن تر رقابت علفهای هرز ممکن است کمتر جدی باشد اما میزان کاهش عملکرد معنی دار است. صفحه 484 تا 500 كتاب weed science 4th editionفصلFruit And Nut Crops ترجمه حسين ساراني