VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- علف های هرز

 

 

برنج بهترین محصول زراعی در ویتنام است. سوروف مهمترین عامل محدودکننده زیستی روی تولید برنج می باشد. باوجود وسعت کاربرد علفکش برای کنترل سوروف ، کاهش عملکرد ناشی از خسارت سوروفهای کنترل نشده زیاداست.

خیاراز محصولات اصلی زراعی در ویتنام است بعداز برداشت ، بقایای بوته خیار (ساقه، ریشه وبرگ) درمزارع رها میشوند. گزارش شده است که بوته خیار دارای ظرفیت دگرآسیبی بوسیله ساتع کردن مواد اللوشیمیایی از ریشه هایش میباشد (Putnam & Duke 1974;Yu & Matsui 1994;Yu et al 2003). ، به منظور تعیین ظرفیت آللوپاتیکی واریته محلی خیار روی جوانه زنی و رشد سوروف در شرائط آزمایشگاهی ودر گلخانه انجام شده است.   ترجمه: حسين ساراني