VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- علف های هرز

مقایسه محصول کلزا با علف هرز خردل وحشي

پیوست ها:
دانلود این فایل (kolza v khardel.pdf)kolza v khardel.pdf[ ]51 Kb
 

نام علمي - خانواده‌ - نام عمومي برخي گونه هاي علف هرز

 

گیاه ذرت در مراحل اولیه رشد خود از حساسیت بیش تری نسبت به رشد علف های هرز برخوردار است  رشد گیاه ذرت در 3 تا 4 هفته ی اول نسبتا ً کند می باشد و در طی همین دوره علف های هرز می توانند رشد کرده و بر ذرت غالب شوند و با آن رقابت کنند . حد اکثر رقابت عف های هرز با ذرت در طی دوره ی 6-2   هفته ی پس از کاشت صورت می گیرد و پاک نگه داشتن مزرعه از وجود علف های هرز در این دوره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

پیوست ها:
دانلود این فایل (ذرت سموم وعلفهاي  هرز.pdf)ذرت سموم وعلفهاي هرز.pdf[ ]76 Kb