VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم زراعی

هوالحق

دستورالعمل کاشت و داشت گندم

مارال کلته- کیلینیک گیاهپزشکی کانولا

 

تهیه و تنظیم: مارال کلته مدیر کلینیک گیاهپزشکی کانولا

تهیه و تنظیم: مارال کلته مدیر کلینیک گیاهپزشکی کانولا

توصیه کودی براساس آزمون خاک از ضروریترین امور میباشد وازعوامل اصلی تامین کننده عملکرد مناسب میباشد.ولی درصورت عدم انجام آزمون خاک بهتراست به مواردزیراهمیت بیشتری داده شود.
1-استفاده از تركيبات بيولوژيك نيتروكارا يا بيوازوسپير براي تامين مداوم ازت ، فسفر و پتاس مورد نياز درهمه مراحل رشدي ضروري مي باشد. بعلت ابشويي ازت خاك دراثر بارشهاي مداوم، تركيبات بيولوژيك و دسترسي گياه به ازت در  تمام فصل رشد بسيار اثربخش خواهد بود.
استفاده از بذرمال روی ومنگنز درابتدای کشت لازم است زیرادر رشدسیستم ریشه تاثیرگذارهستند.
2- کودپاشی کود فسفره وسولفات پتاسیم قبل از اولین شخم قبل ازکشت
3-پاشش ازت همزمان باکشت جهت تامین ازت موردنیاز برای مراحل اولیه رشدگندم درپاشش ازت بصورت سرک دقت شود که درنقاط دارای آبشویی زیادتقسیط گردد تادرهمه مراحل حساس ازت موردنیازگیاه تامین گردد.
مراحل حساس گندم بهاره نسبت به کمبودازت ازاین قرار میباشند:
الف)همزمان باظهوربرگهای اول
ب)40روز بعدازکشت همزمان باظهوربرگ سوم وچهارم
ج)درحین پنجه زنی وتکرار کوپاشی دراین مرحله
د)شروع ساقه دهی
ه)ظهوربرگ پرچم
و)خوشه دهی
قابل ذکراست درسه مرحله آخر ازدسترس بودن پتاس کافی بایدمطمئن بود ودرصورت نیاز وامکان آن باتوجه به شرائط خاک بایدازکود کلرور پتاسیم استفاده نمود.
4- درکوپاشی درحین کشت بوسیله دستگاههای کودکار وبذرکار دقت شودکه شرائط رطوبتی ومیزان کود ونوع ترکیبات آن مدنظرقرارگیرد تاعوارضی به محصول واردنشود.
5- گوگرد وکلسیم نیز ازعوامل ضروری برای نیل به ماکزیمم راندمان میباشد.
6- روی و فسفر....درپنجه زنی دارای رل مهمی میباشند.
7- محلولپاشی مس ،روی ومنگنزدرمرحله بوتینگ هستند درافزایش محصول موثراست.
قابل ذکراست همه عناصردرهمه مراحل دارای نقش میباشند ولی باتوجه به شرائط اقلیمی وخاک وارقام گندم کشت شده وعادات زراعی کشاورزان گلستانی بنظر میرسد اهمیت عناصر فوق الذکربیشترباشد.       حسين ساراني

 

مفهومHACCP

تهیه و تنظیم: مارال کلته مدیر کلینیک گیاهپزشکی کانولا

پیوست ها:
دانلود این فایل (HACCP.pdf)HACCP.pdf[ ]2254 Kb

متن كامل مبحث زراعت غلات

 

مقدمه :

غلات واژه عربي است كه معناي آن درآمدي است كه از اجاره املاك بدست مي آيد و نيز حاصل زراعت گندم و جو و ذرت و ... را به صورت جمع غلات مي گويند . در تعريفي كلي شامل گياهان يكساله اي از خانواده ي گندميان مي باشد و براي مصرف دانه هاي ريز و درشت و پر از انرژي خود كاشته مي شوند كه قرنها جان بشر را ازگرسنگي نجات داده است . غلات شامل گياهاني از قبيل :‌گندم ، جو ، يولاف ، چاودار ، ارزن ، ذرت خوشه اي ، ذرت و برنج مي باشد . باستان شناسان از كاوش در خرابه هاي قديمي به اين نتيجه رسيده اند كه تمدن بشر با استفاده از گندم و يا جو در دره ها  ودامنه هاي مشرف به دجله و فرات آغاز شده است . اين منطقه هم اكنون شامل كشورهايي از قبيل ايران ، تركيه ، عراق و سوريه است . كاوش در اين منطقه نشان مي دهد كه در حدود 10000 الي 16000 سال قبل ، ساكنان اين منطقه به كاشت گندم و يا جو اشتغال داشته اند . شواهد حاكي از آن است كه غله ي اصلي چين برنج ، آفريقا ذرت خوشه اي ، مكزيك ذرت ، و خاورميانه گندم و جو بوده است . در حدود 60% مزارع جهان به كشت غلات اختصاص يافته است كه از اين مقدار 34% به كشت گندم ، 9 تا 11% به كشت جو و بقيه به كشت برنج، ذرت ، يولاف و چاودار اختصاص دارد  . غلات را از نظر شرايط آب و هوا و مناطق كاشت به دو گروه تقسيم مي نمايند

پیوست ها:
دانلود این فایل (زراعت غلات.pdf)زراعت غلات.pdf[ ]277 Kb