VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم زراعی

تبدیل انرزی نوری به انرژی شیمیایی یک فاکتور محدود کننده برای ارگان های فتوسنتز کننده در بازده جمع کردن نور می باشد.اختلافات کوچک در ساختمان کلروفیل ها با ارگان های فتوسنتزی اجازه می دهد تا از طول موج های مخالف نور استفاده کننده. ارگان های فتوسنتزی اکسیژنی فقط ار قسمت قابل روئت نور استفاده می کنند. سیانو باکتری acaryochloris marina  فتوسنتز اکسیژنی انجام می دهد وشامل کلروفیل d ومقدار ناچیز کلروفیل A  میباشد.کلرفیل d برای acaryochloris marina   یک مزیت بلقوه انتخابی است.زیرا برایش امکان استفاده از نور مادون قرمز را(700-750nm)که به وسیله سایر کلروفیل ها جذب نمی شود،فراهم می سازد.اخیرا یک کلروفیل قرمز به نام کلروفیل f گزارش شده است.در ایتجا ما در مورد این کلروفیل مطالبی مطرح می کنیم تا طیف نوری محرک بر ای ارگان های فتوسنتزی را توسعه بدهیم. ترجمه: حسين ساراني