VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم زراعی

اقدامات ضروري مناسب جهت كشت گندم در استان گلستان

كشت - شخم - ژنجه زني - كودپاشي ازت و تقسيط - تنش خشكي در بهار و زمستان و .... كنترل آفات ، بيماريها و علفهاي هرز

تهيه و تنظيم: حسين ساراني