VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

علوم زراعی

توصیه کودی براساس آزمون خاک از ضروریترین امور میباشد وازعوامل اصلی تامین کننده عملکرد مناسب میباشد.ولی درصورت عدم انجام آزمون خاک بهتراست به مواردزیراهمیت بیشتری داده شود.
1-استفاده از تركيبات بيولوژيك نيتروكارا يا بيوازوسپير براي تامين مداوم ازت ، فسفر و پتاس مورد نياز درهمه مراحل رشدي ضروري مي باشد. بعلت ابشويي ازت خاك دراثر بارشهاي مداوم، تركيبات بيولوژيك و دسترسي گياه به ازت در  تمام فصل رشد بسيار اثربخش خواهد بود.
استفاده از بذرمال روی ومنگنز درابتدای کشت لازم است زیرادر رشدسیستم ریشه تاثیرگذارهستند.
2- کودپاشی کود فسفره وسولفات پتاسیم قبل از اولین شخم قبل ازکشت
3-پاشش ازت همزمان باکشت جهت تامین ازت موردنیاز برای مراحل اولیه رشدگندم درپاشش ازت بصورت سرک دقت شود که درنقاط دارای آبشویی زیادتقسیط گردد تادرهمه مراحل حساس ازت موردنیازگیاه تامین گردد.
مراحل حساس گندم بهاره نسبت به کمبودازت ازاین قرار میباشند:
الف)همزمان باظهوربرگهای اول
ب)40روز بعدازکشت همزمان باظهوربرگ سوم وچهارم
ج)درحین پنجه زنی وتکرار کوپاشی دراین مرحله
د)شروع ساقه دهی
ه)ظهوربرگ پرچم
و)خوشه دهی
قابل ذکراست درسه مرحله آخر ازدسترس بودن پتاس کافی بایدمطمئن بود ودرصورت نیاز وامکان آن باتوجه به شرائط خاک بایدازکود کلرور پتاسیم استفاده نمود.
4- درکوپاشی درحین کشت بوسیله دستگاههای کودکار وبذرکار دقت شودکه شرائط رطوبتی ومیزان کود ونوع ترکیبات آن مدنظرقرارگیرد تاعوارضی به محصول واردنشود.
5- گوگرد وکلسیم نیز ازعوامل ضروری برای نیل به ماکزیمم راندمان میباشد.
6- روی و فسفر....درپنجه زنی دارای رل مهمی میباشند.
7- محلولپاشی مس ،روی ومنگنزدرمرحله بوتینگ هستند درافزایش محصول موثراست.
قابل ذکراست همه عناصردرهمه مراحل دارای نقش میباشند ولی باتوجه به شرائط اقلیمی وخاک وارقام گندم کشت شده وعادات زراعی کشاورزان گلستانی بنظر میرسد اهمیت عناصر فوق الذکربیشترباشد.       حسين ساراني