VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- بیماریها

سفید شدن نیمی از سنبلچه ها و سبز ماندن بقیه سنبله یکی از علایم بارز این بیماری در مزرعه است

پیوست ها:
دانلود این فایل (فوزاريوم.pdf)فوزاريوم.pdf[ ]66 Kb