VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گیاه پزشکی- بیماریها

دراواخر زمستان و اوایل بهار جوش های زرد رنگی به شکل خطوط مشخص و منظم بر روی برگها دیده می شوند. این جوش ها پس از تشکیل سنبله بر روی آنها نیز پدید می آیند و سطح گلوم ها را آلوده می کنند

پیوست ها:
دانلود این فایل (زنگ زرد.pdf)زنگ زرد.pdf[ ]75 Kb