VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

گياهان ضامن سلامتي

نقش گياهان در جهت كاهش چربي خون بسيار مؤثر بوده و حتي مي‌توان تا 30% در كاهش كلسترول مؤثر باشند و علاوه بر كاهش دادن چربي تأثير گسترده‌اي بر كاهش دهندگي چربي خون و تأثير گسترده‌اي بر متابوليسم بدن يا متابوليسم داروهاي مصرفي توسط بيماران داشته باشد.

مقدمه


در سالهای اخیر دخالت های انسان در محیط طبیعی نظیر چرای بی رویه دام و مصرف گیاهان چند ساله و مصرف درختان و درختچه های جنگلی به عنوان سوخت و تخریب مراتع و کشت گندم در این مناطق با عث به هم خوردن تعادل زیستی محیط و گسترش مناطق انتشار و افزایش جمعیت این آ فت گردیده است ازآنجاييكه گندم غذاي اصلي مردم كشور محسوب مي شود لذا استفاده از انواع روشهاي بهينه مبارزه با سن گندم براي مقابله با اين آفت امري اجتناب ناپذيراست.

مطالعه بیشتر...

Templates installation

Installing your Joomla template is a simple 3 step process.

Follow along with the tutorial and see how easy it is to get your Joomla website looking great.

Step 1.

Login to the Administration Control Panel of your Joomla website and navigate to Extensions >> Install / Uninstall.

Step 2.

Click the browse button and select the zip file you received from VTEM. Click the Upload and Install button. You will receive an install success message.

Step 3.

Now navigate to Extensions >> Template Manager. You will see a list of templates installed on your Joomla website. Click the radio button to the left of the template you wish to use. Next click the "Default" icon at the top right of the page. This will append your installed template to the Joomla website.

 
Typography

This page presents most of typographical aspects of the site. Make your readers happy with great Typography and User Experience!

This is an Heading 1

Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit. Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit.

This is an Heading 2.

Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit. Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit.

This is an Heading 3

Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit. Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit.

This is an Heading 4

Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit. Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit.

This is an Heading 5

Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit. Lorem tortor Curabitur urna interdum Maecenas ut felis Sed euismod id. Congue Quisque augue elit dolor nibh id lobortis egestas tristique fringilla. Laoreet elit.

Buttons & Tags

Squared Tags

This is a sample Inline Tag. Use this to provide useful.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide useful.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide useful.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide useful.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide useful.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide useful.

Rounded Tags

This is a sample Inline Tag. Use this to provide.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide.

This is a sample Inline Tag. Use this to provide.

Template parameters

The tempalte comes with great parameters.

Quickly change your Joomla website experience with just a few clicks. Change your layout, logo options, custom color and font choices.

Continue reading for examples of utilizing the template paramaters.

The template comes with template specific parameters. Below is a list of the different parameters and what each does. We suggest you play around with these to get an idea of what you'll need specifically for your Joomla website.

Step 1.

Login to the Administration Control Panel of your Joomla Template. From here navigate to Extentions >> Template Manager

Step 2.

Here you will see a list of the templates installed on your Joomla website. For our example click on the template.

Step 3.

On the right you will see a list of parameters for this specific template. We suggest you play around with these to find what works best for your website.