VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

مقدمه


در سالهای اخیر دخالت های انسان در محیط طبیعی نظیر چرای بی رویه دام و مصرف گیاهان چند ساله و مصرف درختان و درختچه های جنگلی به عنوان سوخت و تخریب مراتع و کشت گندم در این مناطق با عث به هم خوردن تعادل زیستی محیط و گسترش مناطق انتشار و افزایش جمعیت این آ فت گردیده است ازآنجاييكه گندم غذاي اصلي مردم كشور محسوب مي شود لذا استفاده از انواع روشهاي بهينه مبارزه با سن گندم براي مقابله با اين آفت امري اجتناب ناپذيراست.

اميد است با پيگيري هاي مكرر مسئولان و كارشناسان مربوطه در زمينه دادن اطلاعيه و پيش آگاهي به كشاورزان و آگاه ساختن هرچه بيشتر آنها ازانواع روشهاي مبارزه با آفات گندم در زمان مناسب شاهد ريشه كني كلي اين آفت در سطح كشور باشيم و در زمينه گندم به مرحله خود كفايي برسيم.